vår Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Denna dag, 2019-01-10, har följande policy upprättats för Hillsands Byalag.

Syfte
Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att vi behöver uppgifterna till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet. Enligt föreningens stadgar kräver ett medlemskap i Hillsands Byalag att den av årsmötet fastställda medlemsavgiften skall betalas till föreningen. Vi lagrar därför uppgifter om betalning av medlemsavgift tillsammans med dina personuppgifter.
Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för föreningens ändamål, och vi strävar alltid efter att minimera lagrade personuppgifter.

Riktlinjer
Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

• Namn
• Adress
• E-postadress
• Uppgifter om betald medlemsavgift
• Fotografier
• Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll i vår Gästbok

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Vi får tillgång till personuppgifter via din ansökan om medlemskap i föreningen, där du samtidigt som en förutsättning för medlemskap samtycker till behandling av dina personuppgifter. Lagring av betalning av medlemsavgift sker i enlighet med föreningens stadgar.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke genom att avsluta medlemskapet i föreningen. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya. Lagrade personuppgifter kommer vid ett avslutat medlemskap att raderas.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Ansvar
Hillsands byalag, genom dess styrelse är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Frågor om lagrade personuppgifter kan ske genom ett mail till info@hillsand.nu